Verejné obstarávanie

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK zo dňa 27. 2. 2023

predložených uchádzačmi v súlade s postupmi Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania Verzia 2 platná od 31. 3. 2022 (Ďalej len „Jednotná príručka“) na predmet zákazky: „Fotovoltické zariadenie pre Hotel Mamut“